1. Албан хүсэлт

2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

3. Хаягдал усны  дүгнэлт/ Туул голын  сав газрын захиргаа/

4. Бохир ус тээвэрлэх гэрээ/ хуулбар/

5. Гэрээ байгуулахад  шинээр бол 150.000 төгрөг  тушаах / СХД Төрийн сан 100200900944/ тушаасан баримт

6. Гэрээ сунгахад 50.000 төгрөг тушаах /СХД Төрийн сан 100200900944/ тушаасан баримт  

7. Сунгалт хийхэд хаягдал усны зөвшөөрлийн цэнхэр гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх

8. Ажлын 3-5 хоногт шийдвэрлэнэ.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

1. Албан хүсэлт

2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

3.  Ус  ашиглуулах дүгнэлт / Нийслэлийн Байгаль орчны газар/

4. Худгийн тоолуурын зураг

5. Тоолуур баталгаажуулсан гэрчилгээний хуулбар

6. Гэрээ байгуулахад  шинээр бол 150,000 төгрөг  тушаах / СХД Төрийн сан 100200900944/ тушаасан баримт

7. Гэрээ сунгахад 50.000 төгрөг тушаах /СХД Төрийн сан 100200900944/ тушаасан баримт  тухай гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх

8. Шинээр ус ашиглах гэрээ байгуулахад  дүүргийн Засаг даргын  захирамж гаргах  тул  ажлын 10 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

1.     Аж ахуйн нэгж,  байгууллагын хүсэлт/ албан бичиг/

2.     Иргэн /өргөдөл бичих,+ иргэний үнэмлэх хуулбар/

3.     Тухайн хорооны Засаг даргын дэмжсэн тодорхойлолт

4.     Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

5.     Газрын гэрчилгээний хуулбар

6.     Газрын төлбөр  тооцоо нийцсэн акт/ хуулбар/

7.     Байгаль орчны төлөв байдлын  үнэлгээний тайлан / эх хувиар/

8.     Улсын байцаагчийн дүгнэлт /Агуулах, мах боловсруулах үйлдвэр,  химийн бодисны агуулах/

9.      Тухай төсөл хэрэгжүүлэгч газар дээр Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн биеэр танилцана.

Жич:  Дээрх баримт бичиг,  тавигдсан шаардлага  бүрэн биелүүлсэн тохиолдолд   ажлын 14 хоногт багтаан дүүргийн  Засаг даргын  санал тодорхойлолтыг гаргаж өгнө.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -