Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 

2019 оны 12 дугаар сарын 31                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

        Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 852 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 839 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  13 өргөдөл, гомдол байна.

           Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 852 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 79 буюу 9.32 хувь нь мөнгөн тусламж, 67 буюу 7.90 хувь нь  байгаль орчны дүгнэлт гаргуулах, 58 буюу 6.84 хувь нь  хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлтийн тухай байна.

        Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-5, хүсэлт-622, гомдол-221, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 20 цаг 18 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү. 

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 2019 оны 11 дүгээр сарын 31                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

 

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 804 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 793 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  11 өргөдөл, гомдол байна.

         Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 804 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 76 буюу 9.50 хувь нь мөнгөн тусламж, 58 буюу 7.25 хувь нь  байгаль орчны дүгнэлт гаргуулах, 55 буюу 6.88 хувь нь  хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлтийн тухай байна.

      Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-5, хүсэлт-590, гомдол-205, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 20 цаг 18 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

2019 оны 10 дугаар сарын 31                                                              Улаанбаатар хот

 

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 746 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 726 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  20 өргөдөл, гомдол байна.

         Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны байдлаар нийт 746 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 72 буюу 9.70 хувь нь мөнгөн тусламж, 53 буюу 7.14 хувь нь  байгаль орчны дүгнэлт гаргуулах, 51 буюу 6.78 хувь нь  хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлтийн тухай байна.

      Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-4, хүсэлт-549, гомдол-189, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 5 цаг 17 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.