Ж.Энхжаргал

ИНХ-ын дарга

Утас:

 

Б.Хишигт

 Засаг дарга

 Утас:306080, 94111057

 

Д.Өлзийтогтох

Ахмадын хорооны дарга

Утас:

 

 ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 
 
                      

 

Зохион байгуулагч

Утас: 88072942

 

Н.Баярманлай

Зохион байгуулагч

Утас: 96070539

С.Жаргалбадрах

Нийгмийн ажилтан

Утас: 95987985

                   

                     

Т.Мөнхцэцэг

Улсын бүртгэгч

Утас: 96231262

 

                       Г.Энхтөгс

           Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

              хариуцсан мэргэжилтэн 

                 Утас: 93092290

                          Б.Нэргүй

               Иргэний танхимын ажилтан 

                        Утас
                                      
                       З.Нямзаяа

                   Хэсгийн байцаагч 

                            Утас:
                  Г.Түвшинтөр

                  Хорооны цагдаа

                           Утас:

 

                         Олон нийтийн цагдаа 

                                         Утас
                   
 

               Ц.Уранчимэг      

               ТХХОН байцаагч

                       Утас: