ОРОН НУТГИЙН 2021 ОНЫ 12  ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

 

Сонгинохайрхан дүүрэг

 

 

                      

 

Д/д

Үзүүлэлт

2021 оны жилийн төсөв

12-р сарын төсөв /өссөн дүн/

12-р сарын гүйцэтгэл /өссөн/

Хэтрэлт хэмнэлт

Хувь

1

0101      Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

4,713,097,700.00

4,713,097,700.00

4,507,098,303.29

205,999,396.71

 

2

0101_1         Төрийн сан

0.00

0.00

4,314,098,303.29

-4,314,098,303.29

 

3

0101_5         Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих

4,713,097,700.00

4,713,097,700.00

193,000,000.00

4,520,097,700.00

 

4

0109         НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН

132,082,188,400.00

132,082,188,400.00

134,251,925,783.48

-2,169,737,383.48

102

5

0110            Татварын орлого

24,775,880,100.00

24,775,880,100.00

26,596,687,660.42

-1,820,807,560.42

107

6

0111               Орлогын албан татвар

16,876,878,500.00

16,876,878,500.00

20,146,726,500.00

-3,269,848,000.00

119

7

0112                  Хувь хүний орлогын албан татвар

16,876,878,500.00

16,876,878,500.00

20,146,726,500.00

-3,269,848,000.00

119

8

0114                     Үйл ажиллагааны орлого

3,343,000,000.00

3,343,000,000.00

3,921,667,300.00

-578,667,300.00

117

9

0115                     Хөрөнгийн орлого

7,781,847,800.00

7,781,847,800.00

7,643,258,900.00

138,588,900.00

98

10

0116                     Хөрөнгө борлуулсны орлого

3,781,142,300.00

3,781,142,300.00

4,891,411,100.00

-1,110,268,800.00

129

11

0120                     Шууд бус орлого

1,970,888,400.00

1,970,888,400.00

3,690,389,200.00

-1,719,500,800.00

187

12

0135               Хөрөнгийн албан татвар

20,000,000.00

20,000,000.00

42,115,200.00

-22,115,200.00

211

13

0137                  Бууны албан татвар

20,000,000.00

20,000,000.00

42,115,200.00

-22,115,200.00

211

14

0158               Бусад татвар, төлбөр, хураамж

7,879,001,600.00

7,879,001,600.00

6,407,845,960.42

1,471,155,639.58

81

15

0159                  Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж

3,352,269,200.00

3,352,269,200.00

2,969,317,760.42

382,951,439.58

89

16

0160                     Улсын тэмдэгтийн хураамж

765,464,300.00

765,464,300.00

508,191,160.42

257,273,139.58

66

17

0165                     Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

10,000,000.00

10,000,000.00

6,204,300.00

3,795,700.00

62

18

0168                     Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

2,576,804,900.00

2,576,804,900.00

2,454,922,300.00

121,882,600.00

95

19

0172                  Газрын төлбөр

4,522,700,000.00

4,522,700,000.00

3,434,819,800.00

1,087,880,200.00

76

20

0175                  Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

4,032,400.00

4,032,400.00

3,708,400.00

324,000.00

92

21

0178                     Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр

4,032,400.00

4,032,400.00

3,708,400.00

324,000.00

92

22

0185            Татварын бус орлого

107,306,308,300.00

107,306,308,300.00

107,655,238,123.06

-348,929,823.06

100

23

0186               Нийтлэг татварын бус орлого

1,218,865,800.00

1,218,865,800.00

1,794,314,928.06

-575,449,128.06

147

24

0189                  Торгуулийн орлого

628,986,900.00

628,986,900.00

1,170,988,056.63

-542,001,156.63

186

25

0190                  Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/

269,697,300.00

269,697,300.00

274,509,684.00

-4,812,384.00

102

26

0191                  Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/

69,083,200.00

69,083,200.00

82,654,321.00

-13,571,121.00

120

27

0196                  Бусад орлого

251,098,400.00

251,098,400.00

266,162,866.43

-15,064,466.43

106

28

0199               Тусламжийн орлого

10,082,450,600.00

10,082,450,600.00

10,015,352,700.00

67,097,900.00

99

29

0206               Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг

96,004,991,900.00

96,004,991,900.00

95,845,570,495.00

159,421,405.00

100

30

0300   ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ

-4,713,097,700.00

-4,713,097,700.00

3,195,676,908.99

-7,908,774,608.99

 

31

0302         Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт

4,713,097,700.00

4,713,097,700.00

-3,195,676,908.99

7,908,774,608.99

 

32

0342   Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

7,702,775,212.28

-7,702,775,212.28

 

 

  

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290