Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.6-д "... алба хаагч хувийн зардлаар ёс зүйн сургалтад хамрагдах үүрэгтэй..." гэж заасны дагуу ЦЕГ-ын даргын 2019 оны А/34 дүгээр тушаалыг үндэслэн ЦЕГ-ын дэд даргын Б/08 тушаалаар

"Мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт"-ыг
энэ оны 06 дугаар сарын 24,25-ны өдрүүдэд Тээврийн цагдаагийн албанд зохион байгуулагдаж байна.


<

> ТЦА-ны ЗЦГ, ТЗХХ болон дүүрэг дэх ЗЦХ-ээс "УЛСЫН ДУГААР" хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж улсын бүртгэлийн дугаарын зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт Замын хөдөлгөөний дүрэм, стандартыг тайлбарлан өгч зөрчлийг арилгуулж байна.