ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Нутаг дэвсгэрийн хувьд 182 га газартай, хувийн хэвшлийн үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлийн 50 гаруй аж ахуй нэгж байрладаг. 4 дүгээр хороо нь зүүн талаараа дүүргийн 5, 27-р хороо, урд талаараа 19-р хороо, баруун талаараа 3-р хороо, хойд талаараа 26-р хороотой хиллэн оршдог.

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ