ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Нутаг дэвсгэрийн хувьд зүүн хойд, зүүн, зүүн урд талаараа 31 дүгээр хороотой, урд талаараа 15,16,17 дугаар хороотой, баруун, баруун хойд талаараа 23 дугаар хороотой хил зааглан оршдог. Газар нутгийн хэмжээ: 160 га, Гэр хороололын Хилчин, Хилчин хотхон, Хамба, Чулуут гудамжууд болон 6 хэсэгтэй, 6 зөөврийн худаг, 3 гүний худаг, Аж ахуйн нэгжийн 35 байгууллага, Төрийн өмчийн 1 цэцэрлэг, Гэр хорооллын газар шинэчлэн зохион байгуулалтын Шинэ Хилчин хотхон гудамж тус тус байрладаг болно.


XОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ