Э. Ууганцэцэг

 

Засаг дарга

 

Утас :98963126

 

 ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

О.Ханарайсүрэн

Зохион байгуулагч

Утас: 91652550

 

н.Гэрэлмаа

Зохион байгуулагч

Утас: 98963126

А.Ариунжаргал

Нийгмийн ажилтан

Утас: 98963126

   

Ч.Нэргүй

Иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн

Утас: 95828728

 

О.Мөнхбаяр

Халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

Утас: 98626505

 

 

 

 

 

Л.Сачийхангай

Халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

Утас: 94559446