Ч.Лүмэдмаа

ИНХ-ын дарга

Утас: 99192602

С.Нямжав

Засаг дарга

Утас: 92010131

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

О.Аюулгүйцэцэг

Зохион байгуулагч

Утас: 92918899

 

Д.Занданшоо

Зохион байгуулагч

Утас: 99195992

 

Д.Сүхбат

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 99290027

 

Т.Сэлэнгэ

Нийгмийн ажилтан

Утас: 89019397

 

М.Цэрэндэжид

ТХХОНБ

Утас: 92010132

 

Цэндмаа

Үйлчлэгч

Утас: 89214043

 

 

Т.Ганболд

Хэсгийн байцаагч, ахмад

Утас: 80223223

Э.Баярбат

Хэсгийн цагдаа, Дэд ахлагч

Утас: 32010170

Л.Баярцэцэг

Олон нийтийн байцаагч

Утас: 88020153

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

Ш.Дондогмаа

1 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 90232525

 

Ц.Оюунчимэг

2 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88858286

 

Л.Оюун

3 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 80884508

 

 

О.Тавгай

4 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 80034290

Ц.Нямдулам

5 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 96650569