д/д

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

Огноо

Татаж авах

1

Зохион байгуулалтын арга

хэмжээ авах тухай

 

2015 оны 01 сарын 29 өдөр             

А/76

2

Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн

 ажиллах журам, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт

оруулах тухай

2015 оны 2-р сарын 09.

А/118

3

Авто тээврийн болон өөрөө явагч

 хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын

төлбөр,автозам ашигласны төлбөр хураах

ажлыг зохион байгуулах тухай

2015 оны 02 сарын 17                         

А/143

4

Эрх шилжүүлэх тухай

 

2015 оны 03 сарын 17 өдөр              

А/197

5

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ

явуулах тухай

2015 оны 03 сарын 19 өдөр              

А/202

6

Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан                                                                        сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

2015 оны 04 сарын 03 өдөр             

А/248

7

Цагийн хуваарьт өөрчлөлт

оруулах тухай

2015 оны 04 сарын 06 өдөр             

А/250

8

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлого

бүрдүүлэх, зардал хэмнэх зарим арга

хэмжээний тухай

2015 оны 04 сарын 20 өдөр             

А/312

9

Болзолт уралдаан зарлах тухай

 

2015 оны 04 сарын 20 өдөр             

А/314

10

Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн

ажил зохион байгуулах тухай

2015 оны 04 сарын 23 өдөр             

А/343

11

Оршуулгын үйл ажиллагааны

менежментийг сайжруулах тухай

2015 оны 04 сарын 27 өдөр             

А/352

12

Болзолт уралдаан зарлах тухай

 

2015 оны 05 дугаар сар 15                 

А/431

13

Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын

 тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах, тооллогын

комисс байгуулах тухай

2015 оны 05 сарын 19 өдөр                           

А/435

14

Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай

зөвшөөрөлтэй үйлчилгээний газруудын

 үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг

түр тогтоох тухай

2015 оны 07 сарын 09 өдөр             

А/609

15

Журам батлах тухай

2015 оны 07 сарын  09         

А/633

16

Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс

Урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад

Хамруулах тухай

2015 оны 08 сарын 14  өдөр             

А/671

17

Хариуцлага тооцох тухай

2015 оны 09 сарын  08  өдөр          

А/730

18

Төлөвлөгөө батлах тухай

 

2015 оны 09 сарын  16  өдөр              

А/754