ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах, Үндэсний  болон дэд хөтөлбөрийн биелэлтийг тооцон мониторинг хийн холбогдох газруудад хүргэх, орон нутгийн  хөгжлийн асуудлаар бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудлаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг бодитой, чанартай хүргэхэд оршино.

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ

Дүүргийн Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс нь дарга, Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ЭЗНЗ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, үндэсний болон дэд хөтөлбөр, орон нутгийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн  баримтлах  бодлого, төлөвлөлт, Засаг даргын үйл  ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулах, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах
  • Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
  • Үндэсний  болон дэд хөтөлбөрийн биелэлтийг тооцон мониторинг хийн холбогдох газруудад хүргэх, орон нутгийн  хөгжлийн асуудлаар бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах
  • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудлаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах
  • Монгол Улсын хууль, тогтоомж, Төрийн албаны болон Хөдөлмөрийн тухай, Төсвийн тухай хууль, Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журамд нийцүүлэн энэхүү дүрмийг мөрдөж ажиллана.
  • Удирдлагыг мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээ мэдээллээр хангах
  • Дүүргийн хэмжээнд болон Засаг даргын Тамгын газар, хууль хяналтын байгууллагууд дээр зохиогдох хурал цуглааны бэлтгэл хангуулах, зохион байгуулж гүйцэтгүүлэх, холбогдох хүмүүст танилцуулж танилцуулга, мэдээлэл гаргаж байх

ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 

А.Батсайхан

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн дарга

Утас: 99143929

 

ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

Ө.Норовдэмид

Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ЭЗНХ үндсэн чишлэлийн төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Утас: 70172313, 90039009

 

О.Ариунжаргал

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:70172313, 99012434

 

Д.Мөнгөндалай

Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 

Утас:70172313, 99834777

 
Б. Золзаяа

Төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, санхүүгийн дотоод  хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:70172313, 88083542

Г.Галбадрах

Төсөл, хөтөлбөр болон индекс хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:70172313, 90114640 

 

 

Иргэн таны санал

Валютын Ханш