Сонгинохайрхан дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг

2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай

 

 

 

 

4

 

Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

Цахим худалдан авалт,   хувь

50

2.0

Дүүргийн төсөв

ХААА

 

5

1.1.4. Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хадгалалт,  хамгаалалт, бүртгэл хяналт, зарцуулалтыг сайжруулж,       үр ашгийг

дээшлүүлнэ.

Дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг хагас, бүтэн жилээр зохион байгуулж, бүртгэлгүй болон хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжийн үр дүнд бий болсон хөрөнгийг цаг тухайд нь бүртгэл, тайланд тусгах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

СТСХ,

ТЗУХ

 

6

1.1.5. Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган, төрийн сангийн төлбөр тооцоог шуурхай гүйцэтгэн, төсвийн зарлага санхүүжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулна.

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны найдвартай байдлыг ханган, төсвийн зарцуулалтад тавих дотоод  хяналтын системийг боловсронгуй болгох

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

СТСХ

 

 

7

 

1.1.6. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг оновчтой төлөвлөн гүйцэтгэж, орон нутгийн хөгжлийг дэмжинэ.

Иргэдийн саналд тулгуурлан дүүргийн тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажилд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зарцуулж, иргэд олон нийтэд ил тод мэдээлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

1044.8

Дүүргийн ОНХС

ТГХШХ

 

8

1.1.7. Дүүргийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах оновчтой хэлбэрт түшиглэн зохион байгуулна

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн хөрөнгө оруулалтад төсвийн бус эх үүсвэр нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ТГХШХ

 

1.2. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих замаар татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ.

 

 

9

1.2.1. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин, дүүргийн бренд бүтээгдэхүүнийг бий болгож зах зээлд тэдний оролцоог бий болгоно.

Дүүргийн бренд бүтээгдэхүүн, шилдэг үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгчийг шалгаруулах, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.8

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс

 

10

Дүүргийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн борлуулалтыг дэмжих зорилгоор "Цагаан сар", "Алтан намар" үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах

Үйлдвэрлэл эрхлэгчид, тоо

50

0.6

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс,

ХХҮХ

 

 

11

Өрхийн болон бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл олгох, шинээр ажлын байр бий болгоход дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Бизнес, үйлдвэрлэл эрхлэгчид, тоо

300

-

ХХҮХэлтэс,

ХХҮХ

 

12

1.2.2. Дүүргийн баялаг бүтээгчдийг бодлогоор дэмжин эдийн засаг, бизнесийн хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд "Ажил олгогчдын уулзалт зөвлөгөөн" зохион байгуулах

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, тоо

50

1.0

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс,

ХХҮХ

 

13

Баялаг бүтээгчдийг гадаад, дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход нь дэмжин, хамтран ажиллах

Үйлдвэрлэл эрхлэгчид, тоо

50

2.5

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс

ХХҮХ

 

14

1.2.3. Өрхийн болон бичил бизнес, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг дэмжиж, бизнес инкубатор төв болон борлуулалтын нэгдсэн төвийг байгуулна.

Өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан эрхлэх сонирхолтой иргэдийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтад хамруулах

Сургалтад хамрагдах иргэн,  тоо

300

-

ХХҮХэлтэс

 

15

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, төмс, хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг дэмжиж тэдний эцсийн бүтээгдэхүүнийг борлуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ХХҮХэлтэс

 

16

1.2.4. “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, ХАА-н хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих

 

Мал, амьтныг гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

6.5

Дүүргийн төсөв

 

ХХҮХэлтэс, МХХ

 

 

17

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ХХҮХэлтэс

 

18

Хөдөө аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ХХҮХэлтэс

 

19

Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа малыг гаргах ажлыг зохион байгуулах

Гаргах мал, толгой

4281

-

ХХҮХэлтэс

 

20

1.2.5. Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт байгуулж, мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ.

Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт байгуулах боломжийг судлах, иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал санаачлагад дэмжлэг үзүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ХХҮХэлтэс

 

21

1.2.6. Худалдаа, нийтийн хоол, аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлж ажиллана.

Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудыг аттестатчилах ажлыг зохион байгуулж, стандартыг мөрдүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.8

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс

 

22

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.5

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс,

МХХ

 

23

Аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.8

Дүүргийн төсөв

 ХХҮХ

 

24

Худалдаа, үйлчилгээний салбарт мөрдөгдөх хууль тогтоомжийн нэмэлт өөрчлөлтийг ААНБ-дад сурталчилж, гарын авлага материалаар хангах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

1.0

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс

 

25

Авто засвар болон бусад үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт тавьж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ХХҮХэлтэс

 

26

1.2.7. Баянхошуу, Толгойт бүсүүдэд стандарт шаардлагад нийцсэн хүнсний болон барааны худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор төв байгуулах санаачлагыг дэмжинэ.

Стандарт шаардлагад нийцсэн хүнсний болон барааны худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор төв байгуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал, санаачлагыг дэмжин, хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ХХҮХэлтэс

 

27

1.2.8. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй, баталгаат байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн ААН-ийн хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс, МХХ

 

28

Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS4946:2005” стандартыг мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.2

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс, МХХ

 

29

1.2.9. Эрүүл соёлтой үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесийн байгууллагыг дэмжинэ.

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, ахуйн үйлчилгээ, авто засварын чиглэлээр соёлтой үйлчилгээ үзүүлэн, стандарт хангаж үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагыг шалгаруулах, сургалт, өдөрлөг, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Дүүргийн төсөв

ХХҮХэлтэс

 

30

1.2.10. Мал аж ахуй, газар тариалан фермер болон аж ахуйн зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх олгогдсон газруудын ашиглалтад хяналт тавих

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар ашиглалтад хяналт тавьж зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй  иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа гаргаж Газрын тухай хуулийн дагуу хүчингүй болгож, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

Газрын алба

 

31

1.2.11. Шинээр газар эзэмших, ашиглах хүсэлт гаргасан иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад газар эзэмших, ашиглах эрх олгоно.

Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад газар эзэмших, ашиглах эрх олгох

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

Газрын алба

 

ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ

2.1. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлнэ.

 

32

2.1.1. Халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтрүү шилжиж, зорилтот өрх 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр орон нутгийн онцлогт тохирсон төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын болон орон нутгийн төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

33

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах өдөрлөг, “Хөдөлгөөнт бирж” арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

34

Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

35

Зорилтот өрхийн хөдөлмөрийн насны иргэдийг байнгын болон түр ажлын байраар хангах, хамтарч ажиллах боломжийг  бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

36

2.1.2. Сонгинохайрхан дүүргийн амралт цогцолборын үйл ажиллагааг өргөжүүлж амралт, сувиллын газрыг бий болгох

Дүүргийн амралт цогцолборын газрын материаллаг баазыг бэхжүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Төсөл хөтөлбөр

НХХ, ХХҮХ

 

37

2.1.3.    Иргэдийн санал

санаачлагад тулгуурласан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд 1200 ажлын байр шинээр бий болгож, ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран ажилгүй 8000 иргэнийг ажилд зуучлан, дүүргийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг 55 хувьд хүргэнэ

Иргэдээс санаачилсан төсөл хөтөлбөрийг дэмжих замаар  шинэ ажлын байр бий болгох

Шинээр бий болох ажлын байр, тоо

300

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

38

Ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ажилгүй  иргэдийг байнгын болон түр ажлын байранд зуучлах

Ажилд орох иргэн, тоо

2000

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

39

Асрамжийн газраас гарсан, хорих ангиас суллагдсан иргэн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх, мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтуудад хамруулж түр болон байнгын ажлын байраар хангах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

40

2.1.4.    Ажил мэргэжилгүй

4000 иргэнийг мэргэжил олгох, 200–аас доошгүй иргэнийг мэргэшүүлэх давтан сургалтанд хамруулна.

Ажилгүй иргэдийг мэргэжил олгох болон аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад хамруулж чадавхижуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

41

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд ур чадвар эзэмшүүлэх, бизнесээ өргөжүүлэхэд нь дэмжлэг болохуйц мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

42

2.1.5.    Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах дэд хөтөлбөр батлуулж, хэрэгжүүлэх

Батлуулж хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, тоо

1

-

НХХ, ХХҮХ

 

43

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өдрийг угтан аян зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын болон орон нутгийн төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

44

2.1.6. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг ядуурлыг бууруулах зорилттой уялдуулж нийгмийн халамж зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн хамгааллын дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Зорилтот бүлгийн өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэн, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болоход чиглүүлэх төсөл, хөтөлбөрт хамруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

45

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх

Дэмжлэг үзүүлэх өрх, тоо

6400

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

46

Нийгмийн хамгааллын дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

Батлуулж хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, тоо

1

-

НХХ, ХХҮХ

 

47

2.1.7. Хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, өрх толгойлсон эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, ахмадын талаарх бодлогыг дүүргийн түвшинд хэрэгжүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг бий болгоход анхаарч ажиллана

“Цалинтай ээж” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, ХХҮХ

 

48

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, барилга байгууламжийн бүтцэд хяналт тавих

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, ХХҮХ, МХХ

 

49

Ахмадын өргөө барих газрын асуудлыг шийдвэрлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Дүүргийн төсөв

НХХ, Ахмадын хороо

 

50

Ахмад, дунд, залуу 3 үеийн чуулга уулзалтыг салбар бүрээр зохион байгуулж тэдний холбоог бэхжүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

2.5

Дүүргийн төсөв

НХХ, Ахмадын хороо

 

51

2.1.8. Хүн амд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай хүргэж, хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

Малчид болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийг нийгмийн даатгалд хамрагдах хүрээг нэмэгдүүлэх, шинээр ажил олгогч, даатгуулагчдыг  заавал болон сайн дурын хэлбэрээр хамруулах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, ЭМНДХ

 

2.2.  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

 

52

2.2.1. Ургийн эрт оношлогоонд жирэмсэн эхчүүдийг хамруулж, эх нялхсын эндэгдлийг бууруулж ажиллана.

Ургийн гажиг оношлох 3D, 4D ЭХО аппаратаар салбар амбулаторуудыг хангах талаар гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

ЭМТ

 

53

2018 оныг “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих –эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанаржуулах” жил болгон эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

ЭМТ

ӨЭМТ

 

54

2.2.2. Эмнэлгийн оношлогоо эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг сайжруулна.

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эрчимт эмчилгээ яаралтай түргэн тусламжийн тасгийг иж бүрэн тоног  төхөөрөмж, бүрэн тоноглогдсон машинтай болгох асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжлах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

ЭМТ

 

 

55

2 дугаар амбулаторийг шүдний БОР машинаар хангах ажлыг холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

15.0

Төсөл хөтөлбөр

НХХ

ЭМТ

 

56

Хавдрын тусламж үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэн химийн эмчилгээг хийдэг болох

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

ЭМТ

 

 

57

8 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг “ЭХО” аппаратаар хангах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

17.0

Дүүргийн

ОНХС

НХХ

 

58

31 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг дуудлагын авто машинтай болгох асуудлыг шийдвэрлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

20.0 Нийслэлийн төсөв

НХХ

 

59

2.2.3. Улаанбурхан, салхинцэцэг болон бусад цочмог вируст халдварт өвчлөлийг бууруулах талаар анхаарч ажиллана.

Улаанбурхан, салхинцэцэг болон бусад цочмог вируст халдварт өвчлөлийн талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмол зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

5.0

Төсөл хөтөлбөр

НХХ

ЭМТ

 

 

60

Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгийг тогтмол зохион байгуулах, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг бүрэн хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх, томуу, томуу төст өвчний дархлаажуулалтад эмзэг бүлгийн  иргэдийг хамруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

ЭМТ

 

 

61

Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, ЭМТ

ӨЭМТ

 

62

2.2.4. Хүн ам, ялангуяа эрсдэл ихтэй бүлгийн дунд тандан шинжих аргыг нэвтрүүлж, дархлалын олдмол хомсдол, бэлгийн замын халдварт өвчин, сүръеэгийн тархалтыг бууруулна.

Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын халдварыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

5.0

Дүүргийн төсөв

НХХ, ЭМТ, ОУБ-ууд

 

63

Халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган, хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, ЭМТ

ӨЭМТ

 

64

2.2.5. Агаар, орчны бохирдлоос иргэдээ хамгаалах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө, албан даалгавар гаргаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

 

65

2.2.6. Оношлогоо эмчилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан дүүргийн загвар нэгдсэн эмнэлгийг байгуулна.

Жишиг эмнэлгийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх

Барилгын гүйцэтгэл, хувиар

50

Төсөл хөтөлбөр

НХХ,  НЭ

 

66

Жишиг эмнэлэгт ажиллах боловсон хүчнийг сургах, дадлагажуулах ажлуудыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Төсөл хөтөлбөр

НХХ, НЭ

 

67

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

1800.0

Улсын төсөв

 

НХХ.

ЭМТ

 

68

2.2.7. Иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцлийг бүрдүүлэх, бие бялдрын түвшинг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

 

 

 

 

 

 

Засаг даргын дэргэдэх Өсвөрийн шигшээ багийн материаллаг бааз сайжруулах, уралдаан тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Дүүргийн төсөв

НХХ,

БТСХ

 

69

Үндэсний спортын YI их наадам, иргэдийн спортын наадам, ахмадын спортын II наадам, хүүхдийн спортын наадам болон спортын уралдаан, тэмцээнүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Дүүргийн төсөв

НХХ,

БТСХ

 

70

Биеийн тамир спорт хорооны гадна талбайн хашаа болон хяналтын камертай болох

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

50.0

Дүүргийн төсөв

НХХ,

БТСХ

 

71

Ирээдүй цогцолборын 2 дугаар бага сургууль, 67 дугаар сургуулиудад спорт заалны өргөтгөл барих

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

1301.8

Улсын төсөв

НХХ, БХ

 

72

Чийрэгжүүлэлтийн танхимын засвар, тохижилт, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /1, 2, 3, 5, 8, 16, 26, 28 дугаар хороо/

Хороо, тоо

8

80.0

Нийслэлийн төсөв

90.0

Дүүргийн

ОНХС

НХХ,

БТСХ

 

73

Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /1, 2, 20, 24 дүгээр хороо/

Сагсан бөмбөгийн талбай, тоо

4

5.0

Нийслэлийн төсөв

55.0

Дүүргийн

ОНХС

ТНААХ

 

2.3.  Боловсролын чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

 

74

2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоог нэмэгдүүлэн, бүх сургуулиудыг 2 ээлжээр хичээллэх боломжтой болгон, анги дүүргэлтийн стандартыг мөрдүүлнэ.

9, 62, 65, 76, 106, 107, 122,  Ирээдүй цогцолборын нэгдүгээр бага сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

4605.2

Улсын төсөв

НХХ, БХ

 

75

13, 16, 23, 28, 32 дугаар хороодод тус бүр 640 хүүхдийн суудалтай сургууль, 31 дүгээр хороонд цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолбор барилга шинээр барих ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

9740.3

Улсын төсөв

Азийн Хөгжлийн банк

НХХ, БХ

 

76

Ерөнхий боловсролын сургууль барих боломжтой газрын судалгаа гарган, холбогдох байгууллагуудад уламжлах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ, ГА

 

77

2.3.2. Хороо бүрт цэцэрлэгтэй байх бодлогыг баримтлан, хүүхдийг цэцэрлэгт бүрэн хамруулах “Жаргалтай үрс” төсөл хэрэгжүүлж, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтыг 80 хувьд хүргэнэ.

20 дугаар хороонд шинээр баригдаж буй цэцэрлэгийн барилгын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, ашиглалтад оруулах

Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, БХ

 

78

26 дугаар хорооны 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад оруулах

Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

Улсын төсөв

НХХ, БХ

 

79

1, 2, 5, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 26, 28 дугаар хороодод шинээр цэцэрлэгийн барилга барих ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь

100

15550.0

Улсын төсөв

НХХ, БХ

 

80

18 дугаар хорооны 55 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгыг барих, 30 дугаар хорооны 125 дугаар цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн ажлыг эхлүүлэх

Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь

40

1600.0

Улсын төсөв

НХХ, БХ

 

81

6 дугаар хороо, Содон хороололын цэцэрлэгийн барилгыг худалдан авах, үйл ажиллагааг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь

100

600.0

Улсын төсөв

НХХ, БХ,

 

82

4 дүгээр хорооны халуун усны барилгыг засварлан 226 дугаар цэцэрлэгт 2 бүлэг нэмж ажиллуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь

100

Төсөл хөтөлбөр

НХХ, БХ,

 

83

Хүүхдийн цэцэрлэг барих боломжтой байршил, газрын судалгаа гарган, холбогдох байгууллагуудад уламжлах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ, ГА

 

84

2.3.3. “Эко сургууль, цэцэрлэг” аян хэрэгжүүлж, сургууль, цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй, эрүүл аюулгүй орчин бий болгон, сургалтын орчныг сайжруулна.

"Эко сургууль", "Ногоон цэцэрлэг" аяныг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган, хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

85

Сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлэн туршлага түгээн дэлгэрүүлэх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

86

Сургууль, цэцэрлэгийн бүсийн стандартыг хангаж, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

87

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд хийгдэх шаардлагатай барилгын болон их засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

1500.0

Улсын төсөв

НХХ, БХ

 

88

Гэр хорооллын алслагдсан Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг автобустай болгох асуудлыг судалж, холбогдох байгууллагуудад уламжлах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

89

2.3.4. Сургуульд “Биеийн тамирын талбай”, “Монгол зан заншил, соёлын төв”, цэцэрлэгт “Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх төв”-ийг байгуулна.

Сургуульд “Монгол зан заншлын жишиг төв”-ийг байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

90

Цэцэрлэгт “Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх жишиг төв”-ийг байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Байгууллагын өөрийн төсөв

НХХ, БХ

 

91

2.3.5. Боловсролын чанарын шинэчлэлийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлнэ

“Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх” үйл ажиллагааг сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын суралцагчдад хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

92

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын ахиц, амжилтыг тогтмол дүгнэж, стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

93

2.3.6. Хүүхдийг амьдрах ухаан, бие даах чадвар, харилцааны зөв дадал хэвшилд сургаж, үндэсний бахархал, өргөн цар хүрээний сэтгэлгээтэй иргэн болгон төлөвшүүлнэ.

Засаг даргын нэрэмжит “Хүн болох багаасаа” хүмүүжлийн аяныг сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын дунд уламжлал болгон зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

2.0

Дүүргийн төсөв

НХХ, БХ

 

94

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Монгол хүн” хүмүүжлийн аян, “Эх хэл соёлоо дээдэлье” аян зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

95

2.3.7. Төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, дэмжлэг үзүүлнэ.

Төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн багш нарыг мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудад үе шаттайгаар хамруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

96

Төрийн бус цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэмжих замаар сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн цэцэрлэгт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

97

2.3.8. Багшийн мэргэжил, боловсролоо дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, хүний нөөцийг чадваржуулна.

Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай туршлага судлах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

98

Багшийн ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтуудад ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нарыг хамруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

99

2.3.9. “Насан туршийн боловсролын төв”-өөр олгох сургалтын хүртээмжийг сайжруулж, онлайн хувилбарт хэлбэрээр хүргэж, сургууль завсардалтыг бууруулна.

Сургууль завсардалтыг бууруулах ажлын хүрээнд хүүхэд, залуучууд, иргэдэд ерөнхий боловсрол олгох сургалтуудыг танхимаар болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

100

Хүн амын дунд амьдрах, аж төрөх ухааны чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх үндсэн 5 чиглэлийн сургалтыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, иргэдэд олгох насан туршийн боловсролын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

101

2.3.10. Албан бус боловсролын үйлчилгээг сургалтын байртай болгон үйл ажиллагааг нь өргөжүүлнэ.

Насанд хүрэгчдийн сургалтын орчин бүрдүүлэх, сайжруулах, техник, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

2.4.  Соёл урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

 

102

2.4.1. Иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна.      

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд “Хүрэл тулга”, “Уран жиргээ”, “Хүүхдийн найрал” дууны шилдэг хамтлаг  шалгаруулах уралдаан зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

БХ

 

103

Соёлын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.4

Дүүргийн төсөв

НХХ

 

 

104

Соёлтой өрх, хороог шалгаруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

3.0

Дүүргийн төсөв

НХХ

 

105

Угийн бичиг хөтөлдөг иргэдийн судалгааг гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэн, сургалтуудыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.5

Дүүргийн төсөв

НХХ

 

 

106

2.4.2. Аз жаргалтай хот хөтөлбөрийнхүрээнд иргэдэд соёл урлагийн үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэнэ.

Соёлын биет бус өв тээгч иргэдийг сурталчлах, улс, нийслэлийн уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх, “Дээлтэй монгол” наадмыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

4.4

Дүүргийн төсөв

НХХ,  БХ

 

107

Соёлын ордны дэргэдэх “Хүүхэд хөгжүүлэх” дугуйлангийн сурагчдын ардын урлагийн хамтлагийг байгуулах, шавь сургалтыг зохион байгуулж хүүхдүүдийг өв уламжлал, ёс заншилд сургаж төлөвшүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

Соёлын ордон

 

108

Соёлын ордны ажилтан албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, мөн мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, Соёлын ордон

 

109

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах, сэргээн засварлах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

0.6

Дүүргийн төсөв

НХХ

 

110

Жаргалант тосгоны номын сангийн номын баяжилтыг сайжруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ,

Соёлын ордон

 

111

Төрийн байгууллагуудын номын санчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч сургалт зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

 

112

2.4.3. “Соёл урлагийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

Дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

Соёлын ордон

 

113

2.4.4. Соёлын ордон  байгуулж иргэдэд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ

Дүүргийн соёлын ордон шинээр барих хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ

 

 

114

2.4.5. Сургалтын хөтөлбөрт түүх, соёл,  үндэсний зан заншил, соёлын үнэт зүйлсийг  таниулах, хувь хүний соёл, өв уламжлал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэн төлөвшүүлэх ажлуудыг зохион байгуулна.

Ерөнхий боловсролын сургуулийг түшиглэн ардын урлагаас суралцах төвийг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, сурталчлах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, БХ

 

 

2.5. Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ.

 

115

2.5.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн байртай болж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэн, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  хөгжлийн хэлтсийн байрны барилгын зураг төсвийг хийлгэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

   НХХ ГБХЗХХ

 

116

Хүчирхийллийн эсрэг дүүргийн жишиг төв байгуулах /4 дүгээр хороо/

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Төсөл хөтөлбөр

   НХХ ГБХЗХХ

 

117

Хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, чадваржуулах, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх олон талт арга хэмжээг авч ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

НХХ, ГБХЗХХ,                           

 

118

2.5.2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, иргэдийг хамгаалах төвийг байгуулна.

Хүүхэд түр хамгаалах байрыг засварлах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Төсөл хөтөлбөр

НХХ      ГБХЗХХ

 

119

Хүүхэд хамгаалал чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

1.0

Дүүргийн төсөв

ГБХЗХХ

 

120

“Хүүхдийн тусламжийн утас-108”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн утас-107”-тай хамтран дуудлагын дагуу шуурхай ажиллаж, шийдвэрлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Дүүргийн төсөв

НХХ      ГБХЗХХ

 

121

2.5.3. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эрхийг хамгаалах чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг тогтмолжуулан, гэр бүлд суурилсан хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжинэ.

"Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-ийн хүрээнд олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

7.0

орон нутгийн төсөв

НХХ

ГБХЗХХ

 

122

Өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудад гэр бүлийн төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

-

ГБХЗХХ

 

123

Хүүхдийн зуслангийн ерөнхий шаардлага MNS5633:2013 стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

-

ГБХЗХХ

МХХ

 

124

Зорилтот өрхийн хүүхдүүдийг зусланд амраах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

-

ГБХЗХХ

 

125

2.5.4. Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүчирхийллийг бууруулах, хүчирхийлэлд өртөгсдийг хамгаалах, гэр бүлийн гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Асрамж халамжийн төвд байгаа хүүхдүүдийн амьдралын нөхцөл байдалтай танилцаж шаардлагатай арга хэмжээг авах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

-

НХХ, ГБХЗХХ

 

126

Хөдөлмөр эрхлэгч, хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг илрүүлэлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

1.5

орон нутгийн төсөв

ГБХЗХХ

 

127

Эрх нь зөрчигдсөн хүүхдийг илрүүлэх, нөхөн сэргээх, нийгэмшүүлэх, хүүхдийн эрсдлийн түвшинг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

-

ГБХЗХХ                           Цагдаагийн хэлтсүүд

 

128

2.5.5. Хүүхэд, залуучуудыг аливаа эрсдэл, хорт зуршил, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхийн хариуцлагыг өндөржүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш, эцэг эх, хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

-

ГБХЗХХ

 

129

Хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг Төрийн өмчийн Ерөнхий боловсролын нийт сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулах

Ерөнхий боловсролын сургууль, тоо

23

-

ГБХЗХХ

 

130

Цахим тоглоомын газруудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, стандартыг мөрдүүлэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

2.5

дүүргийн төсөв

НХХ

ГБХЗХХ

МХХ, ОБХ

 

131

2.5.6 Хөгжлийн бэршээлтэй хүүхэд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч нарт чиглэсэн нийгмийг үйлчилгээг өргөжүүлэх ажлыг дэмжинэ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгаанд оношлогоонд суурилсан өөрчлөлтүүдийг тогтмол хийх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт, хувь

100

-

НХХ

ГБХЗХХ

 

132

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан “Бид чадна” чуулга уулзалтыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

НХХ

ГБХЗХХ

 

133

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ГБХЗХХ                                                   

 

ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ

3.1.  Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, шинэ технологи нэвтрүүлнэ.

 

134

3.1.1. Баянхошуу дэд төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 30-р хорооны Хилчин хотхоны дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Баянхошуу дэд төвийн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламж, авто замын ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Азийн хөгжлийн банк

ТГХШХ, ТНААХ

 

135

30 дугаар хорооны Хилчин хотхоны дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг судлах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

500.0

Улсын төсөв

ТНААХ

 

136

3.1.2. Орон сууцны хороолол, нийтийн үйлчилгээний төвүүдийн дэргэд газар дээрхи, доорхи автомашины давхар зогсоол барина

Орон сууцны хороолол дунд газар дээрхи болон доорхи автомашины зогсоол барих санал санаачилгыг дэмжин ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Хувийн хэвшил

ТНААХ

 

137

Авто зогсоол байгуулах, зогсоолыг хатуу хучилттай болгох /14, 17, 29 дүгээр хороо/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

70.0

Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

138

3.1.3. Замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор авто замуудыг шинээр барих, авто замын өргөтгөл хийх ажлыг зохион байгуулах, зам засварын ажлын чанарыг сайжруулна.

34 дүгээр байрны арын замаас Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж руу Москва хорооллын араар холбох 1.0 км авто замын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулах

Замын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

139

Хорооллын доторх зам, тохижилт /24 дүгээр хороо, Баруун салаа/ хийх

Замын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

1000.0

Улсын төсөв

ТНААХ

 

140

Баян булгийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай 1.5 км /26 дугаар хороо/ авто замыг ашиглалтад оруулах

Замын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

1154.7

Улсын төсөв

ТНААХ

 

141

Халуун усны байрнаас Их наран, Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам 1.2 км /3, 26 дугаар хороо/ барьж ашиглалтад оруулах

Замын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

1238.1

Улсын төсөв

ТНААХ

 

142

Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто замын засварын ажлыг гүйцэтгэх /6 дугаар хороо/

Зам засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

1107.2

Улсын төсөв

ТНААХ

 

143

Толгойт-Орбит чиглэлийн автозамын уулзвараас Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх автозамын их засварын ажлыг гүйцэтгэх

Зам засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

500.0

Улсын төсөв

ТНААХ

 

144

Шинээр зам барих боломжит трассын судалгааг гарган холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

Газрын алба

 

145

Авто замын өргөтгөлийн ажил хийх /16 дугаар хороо/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

25.0 Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

146

Гэр хорооллын шороон замыг засаж сайжруулах /6, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

167.0

Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

147

3.1.4. Зуслангийн бүсийн авто замын нөхцлийг сайжруулах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Сайжруулах шаардлагатай авто замын судалгаа тооцоог гаргах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

 

148

3.1.5. Хувиараа таксины үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжин, Баянхошууны тойрог, Толгойтын эцсийн буудал,   1-р хорооллын арын дэнж зэрэг байршлуудад таксины зогсоол бий болгоно.

Боломжит байршлуудыг тогтоож зөвшөөрөгдсөн цэгт таксины зогсоол байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

 

149

3.1.6. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэл болон зогсоолын тоог нэмэгдүүлэх санал боловсруулан хэрэгжүүлж, хяналт тавина

Хүн амын суурьшлыг харгалзан нийтийн тээврийн үйлчилгээний зарим чиглэлд шинэ чиглэл нээх, автобусны тоог нэмэгдүүлэх саналыг холбогдох газарт хүргэн шийдвэрлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

 

150

Автобусны буудлын тохижилт хийх /5, 25 дугаар хороо/

Автобусны буудал, тоо

2

40.0

Дүүргийн

ОНХС

ТНААХ

 

151

3.1.7.   Инженерийн байгууламжийн шугам сүлжээний чанар ашиглалтын түвшинг тогтоож,          насжилтын хугацаа дууссан шугам сүлжээг шинэчлэн хяналт тавьж ажиллана.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажлыг үргэлжлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улсын төсөв

ТНААХ

 

152

3.1.8. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн Сууц өмчлөгчдийн холбоотой хамтран орон сууцыг дулаалах ажлыг эхлүүлэх

Угсармал орон сууцны барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлж эхлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

БНХАУ-ын ЗГ-ын буцалтгүй тусламж

ТНААХ

 

153

3.1.9. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг дэс дараатай шинэчлэнэ

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулан дахин төлөвлөж барилгажуулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,  хувь

 

100

 

-

ТГХШХ,

МХХ,

ТНААХ

 

154

19 дүгээр хорооны 3-48 айлын орон сууцны суурин дээр баригдаж байгаа барилгын В, С блокыг ашиглалтад оруулах

Ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

1700.0

Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

155

3.1.10. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэн, шинэ арга хэлбэрүүдийг дэмжин ажиллана.

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэн, шинэ арга хэлбэрүүдийг дэмжин холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТГХШХ

 

3.2. Амьдралын ая тухтай байдлыг бүрдүүлнэ.

 

156

3.2.1. Гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаанаар бүрэн хангах, хүчдэл сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлыг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улс нийслэлийн төсөв

БНХАУ-ын ЗГ-ын буцалтгүй тусламж

ТНААХ

 

157

3.2.2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж нэгдсэн удирдлагын системд бүрэн холбохын зэрэгцээ хаягжуулалтыг сайжруулж, томоохон гудамж, нийтийн эзэмшлийн талбайд  тохижилт хийх

Гэр хорооллын гудамжуудад гэрэлтүүлэг тавих ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж алсын удирдлагын “Тулга” системд бүрэн холбох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Гадаадын зээл, тусламж

 

ТНААХ

 

158

Гэрэлтүүлгийн ашиглагч байгууллагуудын үйл ажиллагаа, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

660.0

Дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

159

Засаг даргын Тамгын газрын өмнөх талбайг иж бүрнээр тохижуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

480.0

Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

160

Цэцэрлэгт хүрээлэн, биеийн тамирын талбай байгуулах /7, 24, 25 дугаар хороод/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар

100

600.0

Улсын төсөв

ТНААХ

 

161

Гүнжийн нуурын орчныг сэргээн засварлах /8 дугаар хороо/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар

100

33.0

Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

162

Явган хүний зам, гүүр, шат шинээр хийх засварлах /1, 9, 10, 22, 24, 25, 29, 30 дугаар хороо/

Байршил, тоо

8

108.0

Дүүргийн

ОНХС

ТНААХ

 

163

Тоглоомын талбай байгуулах, засварлах /7, 12, 24, 28 дугаар хороо/

Тоглоомын талбай, тоо

4

29.0

Нийслэлийн төсөв

25.0

Дүүргийн

ОНХС

ТНААХ

 

164

Хөлбөмбөгийн талбай байгуулах, засварлах /13, 14, 15 дугаар хороо/

Хөлбөмбөгийн талбай, тоо

3

20.0

Нийслэлийн төсөв

30.0

Дүүргийн

ОНХС

ТНААХ

 

165

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тохижилт хийх /13 дугаар хороо/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

15.0

Дүүргийн

ОНХС

ТНААХ

 

166

3.2.3. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн ундны ус түгээх байруудыг нэмэгдүүлж ашиглалтыг сайжруулна.

Инженерийн хийцтэй гүний худаг 1, 22 дугаар хороонд, зөөврийн болон гүний худаг /2, 7, 22, 24, 25, 32 дугаар хороо/ барьж ашиглалтад авах

Ашиглалтад оруулах худаг, усан сан, тоо

16

780.0

Улсын төсөв,

135.0 Нийслэлийн төсөв

10.0

Дүүргийн

ОНХС

ТНААХ

 

167

3.2.4. Дүүргийн хэмжээнд үерийн бүсийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг барина.

Нарангийн голын үерийн хамгаалалтын 2 дугаар ээлжийн далангийн ажлыг гүйцэтгэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

800.0

Улсын төсөв

ТНААХ

 

168

3.2.5. Сууц өмчлөгчдийн холбоотой хамтран “Тохилог орц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Сууц өмчлөгчдийн холбоодыг цахим мэдээллийн сантай болгоно.

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

 

169

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын мэдээллийг цахим санд хамруулах ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

10.0

Дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

170

Сууц өмчлөгчдийн холбоодод “Тохилог орц” хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Байгууллагын төсөв

ТНААХ

 

171

3.2.6. Орон сууцны барилгуудын  дээврийн засвар болон цахилгаан шатуудын шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ.

Орон сууцны барилгуудын дээврийн засвар, цахилгаан шатуудын шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улс нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

172

3.2.7. Гэр хорооллын утааг багасгах шинэлэг арга хэлбэрүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.

 

 

Гэр хорооллын айл өрхүүдэд  дулаан баригч технологийг нэвтрүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Хандивлагч байгууллагын хөрөнгө, иргэд

ТНААХ

 

173

Төр болон хувийн хэвшлийн халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулаанд холбох, тоосонцор бууруулах тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг үргэлжлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

ТНААХ

 

174

Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн дотоод орчны агаарын чанарыг сайжруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улс, нийслэлийн төсөв

Хандивлагч байгууллагын хөрөнгө

ТНААХ

 

175

Гэр хорооллын айл өрхийн түүхий нүүрсний хэрэглээг бууруулах, сэргээгдэх эрчим хүч, цэвэр түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар агаарын чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улс, Нийслэлийн төсөв, Хандилагч байгууллагуудын тусламж

ТНААХ

 

176

Түргэн үйлчилгээний цэг, дугуй засвар, харуулын байр, автомашины засвар угаалгын үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн дулааны эх үүсвэрт мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт тавьж ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

0.5

Дүүргийн төсөв

ХХҮХ

МХХ

 

177

3.2.8. Гэр хорооллын хөрс, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор жорлон, муу усны цооногийг соруулж, ариутгах шинэ менежментийг хэрэгжүүлнэ.

Толгойтод шинээр ариутгах татуургын коллектор барьж ашиглалтад оруулах

Шугамын урт, км

4.6

2300.0

Гадаадын зээл тусламж

ТНААХ

 

178

Нийтийн бие засах газар барьж ашиглалтад оруулах /5 дугаар хороо/

Ашиглалтад орох байгууламж, тоо

1

70.0

Нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖИЛ

 

179

4.1. Орон сууц, гэр хорооллын сул шороон хөрс бүхий талбайд  ногоон байгууламж, хатуу хучилттай болгож хуурайшилтаас үүсэх тоосжилтыг бууруулна.

Ургамлын бүрхэвчгүй эвдрэлтэй налуу газар, даланг эко хавтангаар бүрж, сул шороон хөрс бүхий талбайг зүлэгжүүлэн, хатуу хучилт хийх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

180

4.2. Эко хавтан, байгалийн чулуу ашиглан автомашин, явган хүний зам, талбайг хучих ажпыг олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан “Манай гудамж” төсөл хэрэгжүүлнэ.

“Манай гудамж” төслийн уралдаан зарлах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

181

Хашаа гудамжаа үлгэр жишээ тохижуулсан иргэдийг урамшуулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

182

4.3. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газруудын орчны бүсийн хилийн заагийг тогтоож ашиглалтын хяналтыг өндөржүүлнэ.

Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын ашиглалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавьж ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТНААХ

МХХ

 

183

4.4. “Ургамлын харшилгүй хороо, гудамж” хөдөлгөөн өрнүүлэн хөл газрын ургамлыг устган ургамлын тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн үр дүнд хүргэнэ.

Ургамлын гаралтай харшлын өвчнийг үүсгэгч хөл газрын ургамлыг устгах, тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах бүх нийтийн аяныг зарлан үр дүнг тооцох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

184

4.5. Азийн хөгжлийн сан болон бусад төсөл арга хэмжээний тусламжтайгаар хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд оюутан сурагчдыг хамруулан хог хаягдлыг ангилан ялгах чиглэлээр явуулах сургалт сурталчилгааны ажлыг өргөжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

185

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

186

Хог хаягдал үүсдэг болон үүсч болзошгүй газруудыг хяналтад авч камержуулах, иргэдийн бүлэг ажиллуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

187

Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улс, нийслэлийн төсөв

ТНААХ

 

188

4.6. “Эко ногоон гудамж” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Орон сууц, гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн талбайд бичил цэцэрлэг байгуулан ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

189

Номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /14, 15 дугаар хороо/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

220.0

Дүүргийн төсөв 220.0

ААНБ-ын хөрөнгө

ТНААХ

 

190

Мод тарьж ногоон байгууламж бий болгосон ААНБ, иргэдийг дэмжих

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

191

Дүүрэгт мод үржүүлгийн газруудын тоог нэмэгдүүлж, инкубатор төв байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Иргэд, олон нийтийн байгууллагууд дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр

ТНААХ

 

192

4.7. Дүүргийн ногоон бүсээс мод бэлтгэн түлшинд хэрэглэх хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоож, ойн цэвэрлэгээг мэргэжпийн байгууллагуудаар хийлгэж, гэр хороололд “Хямд түлээ” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсооход иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

193

Холбогдох мэргэжлийн байгууллага, хороодтой хамтран ой цэвэрлэх ажлын хүрээнд “хямд түлээ” төсөл хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТНААХ

 

194

4.8. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хууль бус олборлолтыг таслан зогсоож техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААНБ-ын Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд саналаа тусгуулж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

 

195

Эрсдлээр дунд, их үнэлэгдсэн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг 2.23 кодтой “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ны дагуу  үнэлж үүссэн сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар эрх зүйн бичиг баримт гарган ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

МХХ

 

196

4.9. Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтанд тавих хяналтыг сайжруулна.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт болон хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт тавьж, эвдэрсэн газрын судалгааг гаргаж, нөхөн сэргээлтийг хийлгэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

 

197

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТНААХ

 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ

 

198

5.1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2015 стандарт нэвтрүүлнэ.

Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлж, удирдлагын чанарын стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллагын “Батламж сертификат”-ыг авах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

6.0

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

199

5.2. Дүүргийн захиргааны байгууллагуудад ажиллах төрийн албан хаагчдыг сонгон шалгаруулах тогтолцоо шударга, нээлттэй байж, мэргэшсэн тогтвортой байх зарчмыг баримтлан, шаардлага хангасан иргэдээр төрийн албыг бүрдүүлж, чадварлаг төрийн албыг төлөвшүүлнэ.

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх сургалтад хамруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

200

Засаг даргын Тамгын газраас  2017-2020 онд хэрэгжүүлэх “Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг  хангах хөтөлбөр”-ийн  хүрээнд төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх

Хамрагдах албан хаагчид, тоо

25

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

201

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100.0

-

ТЗУХ

 

202

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах чиглэлээр дүүргийн ИТХ-тай хамтран "Иргэдийн хяналтын зөвлөл"-ийг байгуулан ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТЗУХ

 

203

5.3. Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд тогтмол хугацаанд иргэдэд ажлаа тайлагнадаг, сонсдог “Дүүргийн нээлттэй засаглал” өдөрлөгийг хийж хэвшүүлнэ.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг улирал бүр зохион байгуулж хэвшүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

5.0

Байгууллагын төсөв

ТЗУХ

 

204

5.4 Бүртгэлийн мэдээллийн санг төгөлдөршүүлнэ.

Хороодод иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаар иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Нэмэгдүүлэх үйлчилгээ, тоо

2

-

БХэлтэс

 

205

“Нэг хаяг-нэг иргэн” аян зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

БХэлтэс

 

206

5.5. Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжуулж, үр дүнг тооцох, хяналт тавих тогтолцоог бий болгож, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуульд заасан бүхий л хэлбэрээр шуурхай хүлээн авч, үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,  ил тод нээлттэй шийдвэрлэнэ.

Дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжуулж, үр дүнг тооцон хяналт тавих

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТЗУХ

 

207

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шуурхай хүлээн авч, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ил тод, нээлттэй шийдвэрлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

-

ТЗУХ

 

208

Тус дүүргээс Улсын Их Хуралд болон нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд сонгогдсон гишүүд, төлөөлөгчидтэй хамтран ажиллах ажлын хэсгийг байгуулж, уялдаа холбоог сайжруулах

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

-

ТЗУХ

 

209

5.6. Иргэдэд хүргэх төрийн анхан шатны үйлчилгээг шуурхай хүргэх боломж, нөхцөл хангасан хорооны цогцолбор байртай болгох, алслагдсан хороодын хэсгүүдийн байр барих ажлыг үргэлжлүүлнэ.

6,16 дугаар хороодод "Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор байр" барих бэлтгэл ажлыг хангах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

24.0

Нийслэлийн төсөв

ТЗУХ

 

210

Хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн ам, өрхийн тоог харгалзан, хэсгийн ахлагчийн орон тоог нэмэх асуудлыг боловсруулан шийдвэрлэх, нийгмийн асуудлыг анхааран ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

211

31 дүгээр хорооны цогцолбор байрны засвар хийх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

 

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

212

Хорооны цогцолбор байрыг төвийн дулааны шугамд холбох /12 дугаар хороо/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

213

Иргэний танхимын засвар, тохижилт, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /11, 12, 21, 24 дүгээр хороо/

Хороо, тоо

4

50.0

Дүүргийн

ОНХС

ТЗУХ

 

214

Хорооны байрны гадна, дотор тохижилт, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /7, 15, 23, 24 дүгээр хороо/

Хороо, тоо

4

20.0

Нийслэлийн төсөв

45.0

Дүүргийн

ОНХС

ТЗУХ

 

215

Хорооны цогцолбор байрны сантехникийн засвар хийх /17, 24 дүгээр хороо/

Хороо, тоо

2

10.0

Дүүргийн

ОНХС

ТЗУХ

 

216

Шаардлагатай хороодын байрны засвар, тохижилтыг дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан болон төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх

Үйл ажиллагааны   хэрэгжилт,  хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

217

5.7. Нутгийн удирдлагын төв байрыг барьж, төрийн бүх үйлчилгээг нэг цэгт төвлөрүүлэн, иргэдэд хүргэх ая тухтай орчныг бүрдүүлж үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.

Нутгийн удирдлагын ордон барих хөрөнгийн асуудлаар олон улсын байгууллага,  хувийн хэвшилд хандах 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Зээл тусламж

ТЗУХ

 

218

5.8. Дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний хүртээмжийг өргөжүүлж, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн тоог нэмэгдүүлнэ.

Дүүргийн нэг цонхны үйлчилгээний төвд төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

219

5.9. Хороодын хүн амын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор 10000-с дээш хүн амтай хороодыг хуваах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Шинээр байгуулагдах хороодын цогцолбор байрны газрын байршлыг тогтоож, гэрчилгээ олгох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

 

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

220

5.10. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулж, “Олон нийтийн цагдаа”, “Оюутан цагдаа” арга хэмжээг үргэлжлүүлж, камержуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

Төрийн байгууллага, иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудад хууль, эрх зүйн актуудаар сургалт, зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг, зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ,  Цагдаагийн хэлтсүүд

 

221

Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан хаагч, ажилтныг нийтийн эргүүлд татан оролцуулах, иргэдийг урамшилт эргүүлээр ажиллуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

1.9

дүүргийн төсөв

 

ТЗУХ,  Цагдаагийн хэлтсүүд

 

222

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оюутан залуусыг татан оролцуулж хамтран ажиллах, олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн материалыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

1.8

Дүүргийн төсөв

 

ТЗУХ, Цагдаагийн хэлтсүүд

 

223

 Цагдаагийн 3 дугаар хэлтсийн барилгын өргөтгөлийг ашиглалтад оруулах

Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь

100

1.2

Нийслэлийн төсөв

ТЗУХ, Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс

 

224

Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын өргөтгөлийг эхлүүлэх

Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь

50

500.0

Улсын төсөв

ТЗУХ, Цагдаагийн  2 дугаар хэлтэс

 

225

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд камержуулалтын ажил хийх /1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31 дүгээр хороо/

 

Хороо, тоо

17

155.0 Нийслэлийн төсөв

272.0

Дүүргийн

ОНХС

ТЗУХ

 

226

5.11. Замын хөдөлгөөний эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохион байгуулж, автын осол, түүнээс учрах хохирлыг бууруулна.

Зам тээврийн осол хэргүүд гарч байгаа замуудад явган зорчигч болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан хайс, хашлага, хурд сааруулагч нэмж байрлуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Нийслэл, дүүргийн төсөв

ТЗУХ,

Замын цагдаагийн хэлтэс

 

227

Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалт, тэмцээн зохион байгуулах, санамж сэрэмжлүүлгийн материал тараах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ,

Замын цагдаагийн хэлтэс

 

228

5.12. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг орон нутагт сурталчлах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж биелэлтэнд хяналт тавин иргэдэд төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй хүргэнэ.

Цэргийн бүртгэл, хугацаат цэргийн албанд татах, халах, цэргийн гэрээт алба, цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулж, цэргийн насны залуучуудын эрүүлжилтийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

Цэргийн штаб,

ЭМТ

 

229

Дайчилгааны бэлэн байдлын бэлтгэлжилтийг дээшлүүлж, албан тушаалтан, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг чанартай зохион байгуулж, мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

Цэргийн штаб

 

 

230

Батлан хамгаалах хууль,  тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, иргэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулж, батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг үзүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

Цэргийн штаб,

НХХ

 

231

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомж, төрийн нууцыг хамгаалах журмыг хэрэгжүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг журмын дагуу хөтлөх, нөхөн бүрдүүлэх, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

Цэргийн штаб

 

232

5.13. Байгалийн болон гэнэтийн гамшиг, ослоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хор хөнөөлийг арилгах, нөхөн сэргээх чадавхийг нэмэгдүүлэх талаар шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана.

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ОБХ

 

233

Гүний худаг засварлах / Гал түймэр унтраах, аврах 29 дүгээр анги/

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Улсын төсөв

ОБХ

 

234

5.14. Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, ухаалаг технологийг нэвтрүүлэн ажиллана.

 

 

 

Дүүргийн ЗДТГ, хороодод дотоод mail мессенжер нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

235

Дүүргийн шилэн кабелыг засварлан шинэчлэх, шинэ дэвшилтэт технологи болох “IPPBX” буюу дотуур холбоо нэвтрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

236

Дүүргийн ЗДТГ-ын мэдээлэл хадгалах, нөөцлөх сервер тоног төхөөрөмжүүдийг өргөтгөж сайжруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

237

Засаг даргын Тамгын газар, хороодод хадгалагдаж байгаа цаасан баримтыг цахим, тоон хэлбэрт шилжүүлэх, архивын баримтын хадгалалтын  нөхцөлийг  сайжруулах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

238

Албан хэрэг хөтлөлт, архивын нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлтийг эрчимжүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

239

21 дүгээр хороонд төрийн архивын  Нэг цонхны  үйлчилгээг нэвтрүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

6.9

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

240

5.15. Дүүргийн Засаг даргын дэргэд “Хэвлэл мэдээллийн төв” байгуулж, иргэд, олон нийт, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудаас зохион байгуулсан үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэд, олон нийтэд шуурхай хүргэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ

 

241

Харилцаа, хамтын ажиллагаатай улс, орнуудын хотуудтай аялал жуулчлал, худалдаа үйлчилгээ болон бусад чиглэлээр санамж бичиг болон хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100

25.0

Дүүргийн төсөв

ТЗУХ