Нийслэлийн хүн амын махны хэрэгцээ, үнийн тогтвортой байдлыг хангах арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд Нөөцийн мах худалдан борлуулах хүнсний дэлгүүрүүдэд мэдээлэл өгөх сургалтыг УБЗАА, НХХААГ, НТАлбатай хамтран зохион байгууллаа.

 

 Татварын албанаас өмнөх жилд гарч байсан алдаа, Зөрчлүүдийг тайлбарлан мэдээлэл өгч ажиллаа. УБЗАА-с Нөөцийн махтай холбоотой мэдээ мэдээлэл өгөв.

Мөн дүүргийн ХХҮХ-с “ИРГЭДЭД ЭЭЛТЭЙ, НОГООН ДҮҮРЭГ” зорилтот жилийн хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний талаар санал, мэдээлэл солилцлоо.