Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр нийслэлийн хороодоос өөрийн дотоод үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж байгаа шилдэг сайн туршлагыг сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, бусад хороодод  нутагшуулах зорилгоор нийслэлийн нийт хороодын дунд зарлаж буй Сайн туршлага  тодорхойлох, танилцуулах, түгээн дэлгэхүүлэх нь болзолт уралдааны 1-р шат буюу дүүрэг дээрх хэлэлцүүлэг болж байна.Энэ удаагийн болзолт уралдаанд 43 хорооноос 36 оролцож эдгээрээс 5 хорооны сайн туршлагыг шалгаруулж нийслэлд өрсөлдөх 2-р шатны хэлэлцүүлэгт оролцох юм