СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД

                                                    ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ, ХУВИАР

                    /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/                                               2019 оны 12 дугаар сарын 06

Д/д Бүлгийн нэр Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбө-рийн заалтын тоо Дүүргинй эдийн засаг, нийгми 2019 онд хөгжүү-лэх үндсэн чиглэлийн заалтын тоо

Биелэсэн заалтын тоо100%

(90-100%)

Үүнээс : Тасарсан заалтын тоо(0-30%) Үнэлэх боломжгүй заалтын тоо Хувь
70%(60-89%) 40%(31-69%)      
01 НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ 18 35 32 2     1 98.2
02 ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ 36 102 87 6 7 1 1 93.1
03 ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ 18 61 33 17 7   4 83.7
04 ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖИЛ 9 15 7 8       84.0
05 ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ  15 41 36 2 2 1   93.2
Дүн 96 254 195 35 16 2 6 91.1

 

Та доорх линк дээр дарж үзнэ үү. 

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/-2019---1.pdf