СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ХУВИАР

/2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2019 оны 12 дугаар сарын 05

Д/д

БҮЛГИЙН НЭР

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбө-рийн заалтын тоо

Биелсэн заалтын тоо

100%

Хэрэгжих шатандаа заалтын тоо

Тасарсан заалтын тоо

Үнэлэх боломжгүй заалтын тоо

Хувь

75%

50%

01

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

18

-

18

-

-

-

75.0

02

ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ

36

-

36

-

-

-

75.0

03

ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ

18

-

13

3

-

2

70.3

04

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖИЛ

9

-

7

2

-

-

69.4

05

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ

 

15

1

13

1

-

-

75.0

ДҮН

96

1

87

6

-

2

73.6

Та доорх линкээр үзнэ үү.

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/-2019--1-converted.pdf