Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 420.000 төгрөг болж нэмэгдсэнтэй холбогдуулан сайн дурын даатгуулагчийн сард төлөх шимтгэлийн доод хэмжээ 56700 төгрөг болжээ.