Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн А/66 дугаар тушаалаар дүүргийн хороодын дунд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр 2 сарын хугацаатай  зарласан уралдаан эрчимтэй өрнөж байна.

Энэ уралдааны хүрээнд архив албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч, танхимын болон ажлын байран дахь сургалтыг  хуваарийн  дагуу  явуулж байна.

 Хороодын зохион байгуулагч нарын дунд архивын ажлын зохион байгуулалт, арга зүй, практикийн асуудлаар 27 дугаар хорооны иргэний  танхимд Нийслэлийн архивын газартай  хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг нээж Архивын тасгийн дарга Д.Батхуяг хэлэхдээ, “Энэ сургалтын онцлог нь  27 дугаар хорооны архивын ажилд тулгуурлан сургалт явуулж байна. Архивын тасгаас хороодын архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын байдалтай танилцаж бүх хороодыг архивын өрөөтөй болгох талаар санал гаргасан. Энэ хүрээнд хороо бүрт зориулалтын төмөр тавиур байршуулж хадгалалтын нөхцөлийг сайжруулна.” гэж онцлон тэмдэглэв.

Нийслэлийн архивын газрын  мэргэжилтэн Ж.Болорчимэг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах, данс бүртгэл үйлдэх, эрдэм шинжилгээ техник болрвсруулалт, нягтлан шалгалт хий арга зүйг практиктай хослуулан заасан нь үр дүнтэй боллоо. Хороодын зохион байгуулагч нар сургалтад идэвхитэй оролцож мэдлэг чадвараа дээшлүүлэв.