Бэлэн байдлыг хангуулах, ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай