Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн амжиргааны түвшинг тодорхойлох ажлын хүрээнд 2013 оны 11 дүгээр сарын 25-наас 12 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл "Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амжиргааны түвшинг тогтоох судлагааны ажил эхэллээ.