Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт, эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтын биелэлт, Дүүргийн Эдийн засаг нийгмийн 2014 оны зорилтын санал, үйл ажиллагааны тайланг 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны дотор текст болон зурган файл, цаасаар баталгаажуулан Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ үү.