Та энд дарж үзнэ үү

 

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

1-р улирлын мэдээ

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

1. Та энд дарж үзнэ үү

2. Та энд дарж үзнэ үү

1.   Та энд дарж үзнэ үү.

2.   Та энд дарж үзнэ үү

3.   Та энд дарж үзнэ үү