2019 оны 04 дүгээр сарын 31                                                             Улаанбаатар хот

 

          Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 248 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 235 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  13 өргөдөл, гомдол байна.  Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдлын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 04 дүгээр сарын 31-ны байдлаар нийт 248  өргөдөл, гомдол ирснээс хамгийн их 30 буюу 12.24 хувь нь мөнгөн тусламж хүссэн тухай, 25 буюу 10.20 хувь нь  буцалтгүй тусламж, 22 буюу 8.98 хувь нь ахмадын  орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдах  тухай байна.

 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 2 цаг 35 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/3-sarrrrr-converted.pdf

Та энд дарж үзнэ үү

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/3-sar-converted.pdf

2019 оны 03 дугаар сарын 31                                                             Улаанбаатар хот

         .         

       Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 168 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, албадад шилжүүлж, 165 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  3  өргөдөл, гомдол байна.

     Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдлын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 03 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 168  өргөдөл, гомдол ирснээс хамгийн их 22 буюу 13.33 хувь нь мөнгөн тусламж, 16 буюу 9.70 хувь нь  буцалтгүй тусламж, 12 буюу 7.27 хувь нь ахмадын орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдах тухай байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 2 цаг 56 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/2.pdf

 

Та энд дарж үзнэ үү. 

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/2-sar-converted.pdf

 

2019 оны 02 дугаар сарын 28                                                           Улаанбаатар хот 

 

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 98 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 79  өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  19 өргөдөл, гомдол байна. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдлын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны байдлаар нийт 98 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 14 буюу 14.74 хувь нь мөнгөн тусламж, 11 буюу 11.58 хувь нь  буцалтгүй тусламж,  7  буюу 7.37 хувь нь  ажлаас чөлөөлөгдөх тухай байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 16 цаг 02 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/1-sar-converted.pdf 

Та энд дарж үзнэ үү.

 

 

 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

      2019 оны 01 дүгээр сарын 31                                                        Улаанбаатар хот 

      

 Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 57 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, албадад шилжүүлж, 42 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  15 өргөдөл, гомдол байна.

     Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдлын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ны байдлаар нийт 57 өргөдөл, гомдол ирснээс хамгийн их 9 буюу 16.67 хувь нь мөнгөн тусламж хүссэн тухай, 7 буюу 12.96 хувь нь  буцалтгүй тусламж,  6  буюу 11.11 хувь нь  нийгмийн асуудал шийдвэрлэх тухай байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 2 цаг 56 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.