Та энд дарж үзнэ үү.

2019 оны 07 дугаар сарын 31                                                             Улаанбаатар хот

 

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 511 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 502 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  9 өргөдөл, гомдол байна.

         Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 511 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 53 буюу 10.43 хувь нь мөнгөн тусламж, 43 буюу 8.46 хувь нь  ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах, 39 буюу 7.68 хувь нь  буцалтгүй тусламж хүссэн тухай байна.

      Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-3, хүсэлт-390, гомдол-114, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 7 цаг 51 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

2019 оны 06 дугаар сарын 31                                                               Улаанбаатар хот

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 452 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 410 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  42 өргөдөл, гомдол байна.

         Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 06 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 452 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 45 буюу 10.07 хувь нь мөнгөн тусламж, 37 буюу 8.28 хувь нь  ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах, 36 буюу 8.05 хувь нь  буцалтгүй тусламж хүссэн тухай байна.

      Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-1, санал-2, хүсэлт-363, гомдол-86, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 2 цаг 29 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/5-sarrrrr-converted.pdf

Та энд дарж үзнэ үү.

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/5-sar-converted.pdf

2019 оны 05 дугаар сарын 31                                                             Улаанбаатар хот

 

          Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 343 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 327 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  16 өргөдөл, гомдол байна. .  Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдлын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 343  өргөдөл, гомдол ирснээс хамгийн их 38 буюу 11.14 хувь нь мөнгөн тусламж, 33 буюу 9.68 хувь нь  буцалтгүй тусламж, 27 буюу 7.92 хувь нь ахмадын  орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдах  тухай байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 2 цаг 35 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/4-sarrrr-converted.pdf

Та энд дарж үзнэ үү

http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/4-sar-converted.pdf