ХОРООДОД ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУДЫГ ДЭРГЭДЭХ, ХЭЛТЭС АЛБАДААС ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

2015 оны 03 дугаар сарын 25

 

 

Хороо

Дэс дугаар

Тулгамдсан асуудал

Шийдвэрлэлт

7-р хороо

1

ОНХС-гийн 100 сая төгрөг хүрээгүй замын асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

 

Уг ажил нийслэлийн ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдэх байсан боловч ОНХС-гийн хөрөнгө бүрдүүлэлт тасарсаны улмаас гэрээ байгуулагдаагүй ажлуудыг зогсоох шийдвэр гарсан.

2

Гудамжны гэрэлтүүлэг муугаас хулгай дээрэм  их гарч байна. Иймд гэрэлтүүлэг тавьж өгнө үү.

Баянхошууны 24-31, 35-37, Овооны  1-3, Баянхошууны 12,23,21-р гудамжуудад 2015 онд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийхээр төлөвлөн зураг төсөв хийгдсэн ба хөрөнгийн асуудал хүлээгдэж байна.

16-р хороо

3

Хорооны цогцолбор барих саналыг нийслэлд хүргэсэн боловч  2015 оны төсөвт тусгагдаагүй гэсэн хариуг өгсөн. асуудлыг тодруулах.

 

Холболтын зураг, төсөв хийлгэх ажлын саналыг 2014.6.11-нд НЗДаргад 7/1080 албан бичгээр хүргүүлсэн.

19-р хороо

4

18-58-ын авто замыг тавих ажлыг яаралтай шийдвэрлэж өгөх.

 

Хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн санд бүртгэж авсан

5

Ихэнх хороодын хүүхдүүд 19-р хорооны цэцэрлэгт явж байна. Замын  асуудал дээр анхаарч хурд сааруулагч тавьж өгнө үү.

2015 оны Нийслэлийн төсөвт СХД-т хороолол доторхи авто зам шинэчлэлтэд 1,5 тэрбум төгрөг суусан. 19-р хороо зам засвар хийгдэхээр төлөвлөгдсөн.

6

21-р хорооллын автобусны буудал, депогийн буудал дээр байрладаг ТҮЦ-ийг буулгах

ÒҮЦ-¿¿ä íü ãàçàð ýçýìøèõ ãýð÷èëãýýòýé òóë íºõºí îëãîâðûí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ øààðäëàãàòàé.

7

31-р байрны ар тал 27-р байрны зүүн тал, 8-в байрны баруун талын хашаануудыг буулгах, зөвшөөрөлтэй бол зөвшөөрлийг нь цуцлах арга хэмжээ авах

Нийсэлийн Засаг даргын  2014 оны А/947 тоот захирамжтай бөгөөд НӨХГ-т хүчингүй болгох санал тавьсан байгаа.

8

Далангийн айлуудын гэрээг цуцлах  эсвэл газар дээр нь дахин үзэж кадастарын зургыг өөрчилж явган хүн явах замыг чөлөөлүүлэх

Äàëàíãèéí õàæóóä ãàçàð ýçýìøäýã èðãýäýä òàëáàéí õýìæýý ººð÷ëºõ õ¿ñýëò óäàà äàðàà òàâüñàí áºãººä èðãýä õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é.

 

9

Хүүхдийн тоглоомын талбайг СӨХ-д хүлээлгэн өгөх

Хүүхдийн тоглоомын талбайг 2-р сарын 5-нд “Дэлгэр-21” СӨХ-д хүлээлгэн өгсөн.

22-р хороо

10

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажил хийгдэхгүй буцаан татагдаж байна, тендэр зарлах ажил удаашралтай байдаг.

 

Улсын хэмжээнд ОНХС-гийн хөрөнгө бүрдүүлэлт тасарсаны улмаас гэрээ байгуулагдаагүй ажлуудыг зогсоох шийдвэр гарч 2014 оны ОНХС-гийн хөрөнгөөр санхүүжилт хийгдэж, хэрэгжих 3 байрлалд явган хүний зам тавих ажил тасарсан.

23-р хороо

11

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд 2 нэгж талбарын 400 гаруй өрхийг хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.

 

Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төслийн газарт тус хорооны Оргил, Амьд соёл иргэдийн бүлгээс гарсан санал нэгтгэгдэж судалгааны түвшинд явж байна. ГХОСТГ-т зохион байгуулагдаж буй иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах  үе шаттай сургалт хөтөлбөрт дээрх бүлгийн иргэд хамрагдсанаар цаашид хөтөлбөр эрчимтэй хэрэгжих боломжтой юм. Цаашид 7 хоног бүрийн 4 дэхь өдөр болгон болох сургалтанд иргэдийг идэвхтэй хамруулах шаардлагатай байна.

12

1 дүгээр хорооллын арын 32-ын гүүрнээс “Магнай трейд” ШТС хүртэл засмал зам тавиулж, ашиглалтанд оруулах.

Хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн санд бүртгэж авав.

13

Сургууль, цэцэрлэг бариулах газрын асуудлыг үргэлжлүүлэн судалж, холбогдох хэлтэс, албадад уламжлан шийдвэрлүүлэх.

23-ð õîðîî, ãàçðûí íººö áàéõã¿é áºãººä íºõºí òºëáºðòýéãýýð ãàçàð øèéäâýðëýõ арга хэмжээ авч ажиллана.

14

1 дүгээр хорооллын 34 дүгээр байрны дэргэдэх автогражуудыг буулгуулж, овоотын 70 дугаар гудамж хүртэл микроавтобусны шугамыг маршрутаар нь явуулах арга хэмжээг авах.

Àâòî çàìûí çóðàã òºñºë ãàðãàæ ìàíàé àëáàí çóðãыí äàãóó ñóäàëæ ãàðãàíà.

15

Газраа зөвшөөрөлгүйгээр сунгасан айл өрхийн судалгааг гарган, хашааг нь татуулах арга хэмжээ авах.

 

2015 îíû 05-р сарын 15-íû ºäðººñ õàìòàðñàí  àæëûí õýñýã áàéãóóëæ  øàò äàðààëàëòàéãààð àðãà õýìæýý àâна.

24-р  хороо

16

Баянхошуу тахилтад уулын энгэрээр зөвшөөрөлгүй буусан айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх

Õàøàà àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä 05-р сарын 15-аас õîéø ÷ºëººëºõ ñàналтàé áàéíà.

17

Зээлийн 18-р гудамж жалган дээр баригдаж байгаа явган хүний гүүрний хэсгийн замыг чөлөөлөх

Õàøàà àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä 05.15-ààñ õîéø ÷ºëººëºõ ñàналтàé áàéíà

18

Зээлийн 17-р гудамжны усан санг ашиглалтанд оруулах.

“Зэст хөлөг” ХХК уг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба улсын комиссын үүрэг даалгавар авсан. Дутуу ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөхөөр болсон.

19

Зээлийн 1-р гудамжны урд гол дээр явган хүний гүүр тавих, 7,26,24-р хорооны хилийн заагт цас борооны ус ихээр хуримтлагдаж байгаа тул гарц гаргаж өгөх.

Дүүргийн НЭЗЗ-ийн 2015 оны зорилтод батлагдсан тул гүүр тавих асуудлыг 2016 оны НЭЗЗ-д тусгуулах саналаа ирүүлэх.

25-р хороо

20

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийх ажлыг шийдвэрлэж өгөх.

 

2014 оны ОНХС-гийн нийт 57,6 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хайрханы 9-р гудамж, Одонт 12-р гудамжинд тус тус хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлууд тендер зарлах шатандаа байхад Улсын хэмжээнд ОНХС-гийн хөрөнгө бүрдүүлэлт тасарсны улмаас гэрээ байгуулагдаагүй ажлуудыг зогсоох шийдвэр гарсан.

21

170 дугаар цэцэрлэг рүү ордог зам их хэцүү зам байдаг, асфальтан зам тавьж өгнө үү.

 

Хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн санд бүртгэж авав.

28-р хороо

22

Гудамжинд гэрэлтүүлэг тавих

Ногоончулуутын 1,3,4 Сансарын 4,7-12-р гудамжуудыг 2015 онд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийхээр төлөвлөн зураг төсөв хийгдсэн ба хөрөнгийн асуудал хүлээгдэж байна.

29-р хоро

23

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил дээр анхаарах.

 

 

 

 

 

Дүүргийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн 2014 оны А/84 дүгээр тогтоолоор “Дүүргийн төсвийн болон Орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын явцад хяналт тавих, хүлээж авах журам”  батлуулж дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/272 дугаар Захирамжаар ажлын явцад хяналт тавих хүлээж авах комиссуудыг мэргэжлийн хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжсэн ажлуудад тогтмол хяналт тавьж ажилласан.

32-р хороо

24

2014 онд орон нутгийн  сангийн хөрөнгөөр хурд сааруулагч, явган хүний замын  тавих ажил хийгдээгүй тул 2015 онд уг асуудлыг  шийдвэрлэж  өгнө үү.

 

Дүүргийн Замын цагдаагын хэлтсээс ажлын даалгавар хүлээгдэж байх хугацаанд Улсын хэмжээнд ОНХС-гийн хөрөнгө бүрдүүлэлт тасарсаны улмаас гэрээ байгуулагдаагүй ажлуудыг зогсоох шийдвэр гарсан.

25

2007 онд нийслэлийн хөрөнгөөр баригдсан нийтийн эзэмшлийн гүний худгыг засварлах / Хурган шандын 7-р гудамж/

Хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн санд бүртгэж авав.

26

Төмөр замын 384-р гарам, 13-р гудамжны 10 тоотын урдуур бага оврын микро автобус зорчих орц, гарц гаргах

Автобусны зогсоол, буудал гаргах асуудлыг шийдвэрлэж өгөх тухай хүсэлтийг Нийслэлийн Тээврийн газарт уламжлан хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

27

Эмээлт, Бордоо Хурган, Баруун түрүү, 384-р гарамын 5 хэсэгт хорооллын гудамжуудыг хаягжуулах.

Хаягжуулалтын судалгааг хороо бүрээс нэгтгэн авч Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хүргүүлсэн боловч хэвлэх цехийн техник суурилагдаагүй байгаагаас хүлээгдэж байна.

28

Эмээлт, бордоо Хурган, Баруун түрүү, 384-р гарам 13-р гудамжны үзүүрт, хорооны дэргэд автобусын нэгдсэн зогсоол байгуулах

Автобусны зогсоол, буудал гаргах асуудлыг шийдвэрлэж өгөх тухай хүсэлтийг Нийслэлийн Тээврийн газарт уламжлан хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

           

 

 

 

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС