Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх “Баянхошууны тойрогт таксины зогсоол” төсөл арга хэмжээний зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2018 оны 129, 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээдтэй шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Сонирхсон хуулийн этгээд 05 дугаар сарын 08-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт оролцох хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хувь хүн болон хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулийн этгээд/

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл /Хуулийн этгээд/

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/

 

 

Хяналтын төсөв боловсруулах

ажлын жагсаалт

 

 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

Хөрөнгийн эх үүсвэр

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

Баянхошууны тойрогт таксины зогсоол

Дүүргийн төсөв

       30.000,0 

1.200,0

Дүн

 

       30.000,0 

1.200,0