Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2018 оны 129, 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу зохих шаардлага хангасан хувь хүн, хуулийн этгээдтэй шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Сонирхсон хувь хүн, хуулийн этгээд 04 дугаар сарын 14-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт оролцох хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хувь хүн болон хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Эрх бүхий төсөвчин байх /Хувь хүн/

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулийн этгээд/

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл /Хуулийн этгээд/

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/

 

 

Хяналтын төсөв боловсруулах

ажлын жагсаалт

 

 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

Хөрөнгийн эх үүсвэр

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

Голын ай сав газруудын авто машины гарамд хоолой тавих /24 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

       3 000,0 

          57,0

2

Хаягжуулалт /24 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

      10 000,0 

        190,0

3

Сагсан бөмбөгийн талбай засварлах /24 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

       7 000,0 

        133,0

4

Гудамж замын нөхцөл сайжруулах /39 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

      10 000,0 

        190,0

5

Хаягжуулалт /41 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

      10 000,0 

        190,0

6

Гудамж замын нөхцөл сайжруулах /7 дугаар хороо/

ДОНХС

      20 000,0 

        380,0

7

Хүүхдийн тоглоомын талбайг сэргээн засварлах /30 дугаар хороо/

ДОНХС

      15 000,0 

        285,0

8

Гудамж замын нөхцөл сайжруулах /40 дүгээр хороо/

ДОНХС

      20 000,0 

        380,0

9

Ус зайлуулах хоолой тавих /42 дугаар хороо/

ДОНХС

      18 000,0 

        342,0

10

Хүүхдийн тоглоомын талбайг шинэчлэн засах, сагсны шийд /16 дугаар хороо/

ДОНХС

      30 000,0 

        570,0

11

Хүүхдийн тоглоомын талбай /29 дүгээр хороо/

ДОНХС

      20 000,0 

        380,0

Дүн

 

    163 000,0 

    3 097,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авто машины зогсоол, автобусны буудал, замын тэмдэг,

тэмдэглэгээ хийх ажлын зураг, төсөв боловруулах жагсаалт

 

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

   1 

Авто машины зогсоол /13 дугаар хороо/

30000,0

ДОНХС

1200,0

   2 

Авто машины зогсоол /15 дугаар хороо/

30000,0

ДОНХС

1200,0

   3 

Авто машины зогсоол /гэрэлтүүлэг, камертай/ /20 дугаар хороо/

35000,0

ДОНХС

1400,0

   4 

Авто машины зогсоол /29 дүгээр хороо/

20000,0

ДОНХС

800,0

   5 

Автобусны буудал /22 дугаар хороо/

25000,0

ДОНХС

1000,0

   6 

Автобусны буудал /40 дүгээр хороо/

17000,0

ДОНХС

680,0

   7 

Автобусны буудал /42 дугаар хороо/

17000,0

ДОНХС

680,0

   8 

Автобусны буудал /7 дугаар хороо/

8000,0

ДОНХС

320,0

   9 

Содон хороолол дунд авто зам, явган замын тэмдэг тэмдэглэгээ, замын хөдөлгөөнийг тусгаарласан хайс хаалт /37 дугаар хороо/

10000,0

ДОНХС

400,0

Дүн

192.000,0

 

7.680,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явган хүний зам, замын хашлага, хаалт хийх ажлын

зураг, төсөв боловсруулах жагсаалт

 

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

Явган хүний зам /7 дугаар хороо/

15000,0

ДОНХС

600,0

2

Явган хүний зам /9 дугаар хороо/

45000,0

ДОНХС

1800,0

3

Явган хүний зам /11 дүгээр хороо/

60000,0

ДОНХС

2400,0

4

Явган хүний зам /34 дүгээр хороо/

25000,0

ДОНХС

1000,0

5

Явган хүний гүүр   /24 дүгээр хороо/ 

5000,0

ДОНХС

200,0

6

Явган хүний зам /40 дүгээр хороо/

15000,0

ДОНХС

600,0

7

Явган хүний зам /39 дүгээр хороо/ 

10000,0

ДОНХС

400,0

8

Явган хүний гүүр /41 дүгээр хороо/ 

10000,0

ДОНХС

400,0

9

Замын хашлага, хаалт төмөр, хурд сааруулагч /36 дугаар хороо/

15000,0

ДОНХС

600,0

10

Авто замын зорчих хэсгийг өргөтгөх /13 дугаар хороо, 9-р байрны хойд тал/

40000,0

ОНТ

1600,0

Дүн

240.000,0

 

9.600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхдийн тоглоомын талбай, чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилт

хийх ажлын зураг, төсөв боловсруулах жагсаалт

 

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

Сагсан бөмбөгийн талбай /22 дугаар хороо/

20000,0

ДОНХС

800,0

2

Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, тоног төхөөрөмж /3 дугаар хороо/

60000,0

ДОНХС

2400,0

3

Хүүхдийн тоглоомын талбай /18 дугаар хороо/

40000,0

ДОНХС

1600,0

4

Сагсан бөмбөгийн талбай /32 дугаар хороо/

20000,0

ДОНХС

800,0

5

Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай /28 дугаар хороо/

30000,0

ДОНХС

1200,0

6

Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай /38 дугаар хороо/

40000,0

ДОНХС

1600,0

Дүн

210.000,0

 

8.400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн тохижилт хийх ажлын

зураг, төсөв боловсруулах жагсаалт

 

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх /6 дугаар хороо/

15000,0

ДОНХС

600,0

2

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт /14 дүгээр хороо/

30000,0

ДОНХС

1200,0

3

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт /19 дүгээр хороо/

60000,0

ДОНХС

2400,0

4

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт /27 дугаар хороо/

30000,0

ДОНХС

1200,0

5

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт /41 дүгээр хороо/

20000,0

ДОНХС

800,0

6

Тохижилт, хөрөнгө оруулалт /5 дугаар хороо/

40000,0

ДОНХС

1600,0

7

Талбайн тохижилт /14 дүгээр хороо/

50000,0

Орон нутгийн төсөв

2000,0

Дүн

245.000,0

 

9.800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жишиг гудамж байгуулах болон орц тохижуулах ажлын зураг, төсөв

боловсруулах жагсаалт

 

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

Жишиг гудамж /30 дугаар хороо/

25000,0

ДОНХС

1000,0

2

Жишиг гудамж /31 дүгээр хороо/

35000,0

ДОНХС

1400,0

3

Жишиг гудамж /33 дугаар хороо/

50000,0

ДОНХС

2000,0

4

Нүүрний гудамжны хашааг жигдлэх /43 дугаар хороо/

40000,0

ДОНХС

1600,0

5

Жишиг гудамж  /10 дугаар хороо/

30000,0

ДОНХС

1200,0

6

Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, мод бут сөөг тарих, хамгаалах  /10 дугаар хороо/

20000,0

ДОНХС

800,0

7

Тохилог орц /20 дугаар хороо/

50000,0

ОНТ

2000,0

Дүн

250.000,0

 

10.000,0