Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх гэрэлтүүлгийн ажлын зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 04 дүгээр сарын 02-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

·         Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА,

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/сая. төг/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил, хэмжээ

Төсөвт өртөг

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв

Хөрөнгийн эх

 үүсвэр

1

Гэрэлтүүлэг /1 дүгээр хороо/

40.000,0

1.520,0

ДОНХС-ийн зураг төсөв хийлгэх зардал

2

Гэрэлтүүлэг /2 дугаар хороо/

30.000,0

1.140,0

3

Гэрэлтүүлэг /21 дүгээр хороо/

30.000,0

1.140,0

4

Гэрэлтүүлэг /25 дугаар хороо/

25.000,0

950.0

5

Гэрэлтүүлэг /26 дугаар хороо/

36.000,0

1.368,0

6

Гэрэлтүүлэг /35 дугаар хороо/

50.000,0

1.900,0

7

Гэрэлтүүлэг /36 дугаар хороо/

30.000,0

1.140,0

8

Гэрэлтүүлэг /37 дугаар хороо/

20.000,0

760.0

Дүн

261.000,0

9.918,0