Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү

Тавигдах шаардлага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Ажлын туршлага

Үнийн санал

 

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН

ЖАГСААЛТ

 

Бараа бүтээгдэхүүн

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

Хүүхдэд зориулсан замын хөдөлгөөний дүрмийн цуврал видео        /анимейшин /  хичээл хийх

10,000,000

Орон нутгийн төсөв

 

 

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү

Тавигдах шаардлага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Ажлын туршлага

Үнийн санал

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН

ЖАГСААЛТ

 

Бараа бүтээгдэхүүн

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, чиглэлээр иргэд хүүхдэд  зориулсан богино хэмжээний аудио, видео танилцуулга хийх

10,000,000

Орон нутгийн төсөв