Дүүргийн орон нутгийн төсөв болон Орон  нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 11 дүгээр сарын 04-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл

·         Ажлын туршлага /нийлүүлж байсан бараа, ажил үйлчилгээний жагсаалт, үнэ/

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ

АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/мян. төг/

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Тайлбар

1

Цахилгааны шон суурилуулах /1 дүгээр хороо/

710,0

Орон нутгийн төсөв

Холболтын зураг хийх

2

Тоног төхөөрөмж худалдан авах /9 дүгээр хороо/

9,984.4

ДОНХС

Худалдан авалт

3

Засаг даргын Тамгын газрын эзэмшил газарт цахилгаан татах зураг хийлгэх

680.0

Орон нутгийн төсөв

Холболтын зураг хийх