ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Санхүү: Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж Нийслэл, Дүүргийн ИТХ-аас баталсан хуваарийн дагуу төсвийг үр ашигтай зарцуулж  түүний биелэлтийг хангахад оршино.
Аж ахуй: Аж ахуйн үйл ажиллагааг гардан гүйцэтгэж, Засаг даргын Тамгын газар болон Хороодын үйл ажиллагаа явуулах хэвийн нөхөцлөөр хангаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй шуурхай хүргэхэд  оршино.

 

ТАСГИЙН БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ

Шинэ үндсэн хуулийн дагуу  Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль батлагдаж 1992 оны 9 дүгээр сард Нийслэл Улаанбаатар хотын районуудын Засаг захиргааны зохион байгуулалт өөрчлөгдөж шинэ бүтэц, Зохион байгуулалт бүхий дүүргүүдийг байгуулсан.Монгол улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд хамаарах Хэлтэс, алба, тасаг зохион байгууллагджээ.2013 оноос дүүргийн Аж ахуйн тасаг нь Тасгийн дарга , Аж ахуйн  менежер-1, Үйлчилгээний менежер-1, Ахлах нягтлан бодогч-1, Тооцооны нягтлан бодогч-1, Хөрөнгө оруулалт бусад сан хариуцсан нягтлан бодогч-1, Үндсэн хөрөнгийн нярав-1, Бэлэн мөнгө аж ахуйн материал хариуцсан  нярав-1, Угтах үйлчилгээний ажилтан-1 , Жижүүр-3, Жолооч-8, Цахилгаанчин-1, Слесарь-2, Үйлчлэгч-10, Сахиул-2 гэсэн нийт 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн эдийн засгийн чадвахыг дээшлүүлэхэд шаардагдах материаллаг баазыг  бэхжүүлэх.
  • Ажилтан ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай төсвийг төлөвлөж төлбөр тооцоог хийж тайлан тэнцэл гаргах.
    Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах
  • Улс Нийслэлийн  хөрөнгө оруулалт,  орон нутгийн хөгжлийн сан хандив тусламжаар бэлтгэсэн хөрөнгийг бүртгэж түүний ашиглалтыг хариуцна
  • Ажлын байрны тодорхойлолтонд тавигдсан тоног төхөөрөмж эд материалаар хангах, түүний    ашиглалтыг хариуцах
  • Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцна
  • ЗДТГ болон хороодын харуул хамгаалалт, Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, Машин тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.

 


 

ТАСГИЙН ДАРГА

 

 

 Б.Сумьяабазар

 Аж ахуйн тасгийн дарга 

Утас: 70170105, 99711248

 

ТАСГИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

Г.Золзаяа

Ахлах Нягтлан бодогч

Утас: 70170106, 99124732

Б.Сурандарь

Цалин хөлс хариуцсан нягтлан бодогч

Утас:88945515, 70170106

А. Баярцэцэг

Үндсэн хөрөнгө хариуцсан нягтлан бодогч

Утас: 88880112, 70170106

   

Д. Нацагханд

Бараа материал хариуцсан нягтлан бодогч

Утас: 99137384, 70170106

М. Оюунцэцэг

Үйлчилгээ зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан

Утас: 70170106, 99130352

Г.Өлзийхутаг

Барилга байгууламжийн ашиглалт хариуцсан ажилтан

Утас: 70170106, 99145082

     

Б. Ариунзаяа 

Харилцагчийн гэрээ түүний хэрэгжилт хариуцсан ажилтан

Утас: 99920682, 70170106

Д. Базарсад

Үндсэн хөрөнгийн нярав

Утас: 99603346, 70170106

Б. Пүрэвжаргал 

Бараа материалын нярав

Утас: 89083930, 70180666